Integritetspolicy

I. Personuppgiftsansvarigs namn och adress

Den ansvarige i den mening som avses i dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra bestämmelser om dataskydd är:

ProMinent Doserteknik AB / ProMinent Norge AS
Box 8933
402 73 GÖTEBORG
Sverige
Tel.: +46 31 656600
E-post: info@prominent.se
Webbsida: https://www.prominent.com

II. Allmänt om datahantering

1. Omfattning av hantering av personuppgifter

Vi bearbetar våra användares personuppgifter endast när det behövs för att tillhandahålla en funktionsduglig webbsida liksom våra innehåll och tjänster. I övrigt använder vi våra användares personuppgifter bara efter medgivande från användaren

2. Radering av uppgifter och hur länge de sparas

Den berörda personens personuppgifter raderas eller spärras så snart syftet med att spara dem upphör. Därutöver kan de sparas om detta föreskrivs av europeiska eller nationella förordningar, lagar eller andra föreskrifter som gäller för den personuppgiftsansvarige. Dessa uppgifter spärras eller raderas när en föreskriven lagringstid enligt dessa normer har gått ut, såvida inte uppgifterna behöver sparas längre för att sluta eller uppfylla ett avtal.

III. Tillhandahållande av webbsidan och skapande av loggfiler

Varje gång internetsidan öppnas registrerar vår webbserver automatiskt följande uppgifter:

• Användarens IP-adress

• Värdnamnet (vilken sida hos ProMinent som besökts, t.ex. www.prominent.se eller andra)

• Datum och tidpunkt för åtkomsten (Time)

• Typ och plats för begäran (Request)

• Information om typen av webbläsare och använd version

Uppgifterna sparas även i vårt systems loggfiler. Dessa uppgifter sparas inte tillsammans med användarens övriga personuppgifter.

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vi har ett berättigat intresse av databehandlingen eftersom den tillfälliga lagringen av IP-adressen behövs i systemet för att det ska gå att visa webbsidan på användarens dator. Därför måste användarens IP-adress lagras så länge sessionen varar. Lagringen i loggfiler sker för att säkerställa webbsidans funktion. Dessutom tjänar uppgifterna till att optimera webbsidan och garantera säkerheten för våra informationstekniska system. Det sker ingen utvärdering av uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för det ursprungliga syftet. När uppgifterna registrerades för att tillhandahålla webbsidan inträffar detta när den aktuella sessionen avslutas. Om data sparats i loggfiler ska det inträffa senast efter 30 dagar. Därutöver sparas loggfilerna i backup-filer i upp till 12 månader. Dessa backup-filer öppnas endast i undantagsfall.

IV. Användning av kakor (cookies)

Förutom de tidigare nämnda uppgifterna sparas kakor på din dator när du använder vår webbsida. Kakor är textfiler som sparas i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. Dessa kakor innehåller en karaktäristisk teckenföljd som möjliggör en entydig identifiering av webbläsaren när webbsidan öppnas på nytt. Kakorna kan inte utföra några program eller överföra virus till din dator. Användningen av kakor gör att vi kan göra hela vårt internetutbud användarvänligare och effektivare. Kakorna sparas på användarens dator och överförs därifrån till vår sida. Därför har du som användare även full kontroll över användningen av kakor. Med en ändring av inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av kakor. Sparade kakor kan när som helst raderas. Det kan även ske automatiskt. Om kakor för vår webbsida inaktiveras kan webbsidans alla funktioner eventuellt inte längre användas i full omfattning.

Webbsidan använder kakor i följande omfattning:

• Tillfälliga kakor (tillfällig användning)

• Persistenta kakor (användning under en begränsad tid)

• Tredjepartskakor (från externa parter)

Tillfälliga kakor raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Till dessa räknas i synnerhet sessionskakorna. De sparar ett så kallat sessions-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. På så sätt kan din dator kännas igen när du återvänder till vår webbsida.

Persistenta kakor raderas automatiskt efter en förutbestämd tid, som kan variera från kaka till kaka. Du kan när som helst radera kakorna i säkerhetsinställningarna på din webbläsare.

Den rättsliga grunden för bearbetning av personuppgifter vid användning av kakor är artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är här att förenkla användningen av vår webbsida för användarna.

V. Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC ("Google") på grund av vårt berättigade intresse (dvs. intresse av analys, optimering och ekonomisk drift av vårt interneterbjudande enligt art. 6 stycke 1 lit. f GDPR). Google använder kakor. Information som skapas av kakan genom användarnas utnyttjande av onlineerbjudandet överförs i regel av Google till en Google-server i USA och sparas där. De uppgifter som registreras med kakorna på denna väg raderas automatiskt en gång i månaden efter 14 månader.

Google kommer att använda denna information på vårt uppdrag för att utvärdera användarnas utnyttjande av vårt onlineerbjudande av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteter inom detta onlineerbjudande och för att utforma ytterligare tjänster i samband med utnyttjandet av onlineerbjudandet och internetanvändningen. Då kan avpersonifierade användarprofiler skapas utifrån bearbetade uppgifter från användarna.

Vi använder Google Analytics för att inom Googles och dess partners reklamtjänster endast indikera sådana användare som även har visat intresse för vårt onlineerbjudande, eller som uppvisar de specifika egenskaperna (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter, som bestäms med hjälp av de besökta webbsidorna) som vi förmedlar till Google (s.k. "Remarketing- , eller "Google-Analytics-målgrupper"). Med remarketingmålgrupper vill vi också se till att våra annonser ligger i linje med användarnas potentiella intresse och inte är irriterande.

Hos användare som utnyttjar Google Analytics reklamfunktioner aktiveras funktioner som remarketing i Googles displaynätverk för produkter såsom AdWords med hjälp av Google-kakor. Ytterligare information om Googles användning av sådana kakor finns i "Vanliga frågor" om Googles sekretesspolicy. I inställningarna för reklam kan du ändra inställningen för kakor eller inaktivera dessa funktioner.

Vi använder Google Analytics endast med aktiverad IP-anonymisering. Det betyder att användarnas IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra fördragsstater inom det europeiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen av Google-server till USA och förkortas där. Den från användarens webbläsare överförda IP-adressen sammanställs inte med annan information från Google. Användarna kan förhindra att kakorna sparas genom en inställning på sin webbläsares program; användarna kan också förhindra att data som genereras av en sådan kaka genom användning av onlineerbjudandet skickas till Google, liksom att de behandlas av Google genom att ladda ner följande program som finns under länken nedan:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Ytterligare information om Googles dataanvändning, möjligheter att göra inställningar och att framföra invändningar finns på Googles webbsidor: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv ("Googles användning av data när du använder webbplatser eller appar från våra partners"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Dataanvändning för reklamändamål"), http://adssettings.google.com/authenticated ("Hantera information som Google använder för att visa annonser").

Googles marknadsföringstjänster

Vi använder Googles marknadsförings- och remarketingtjänster (förkortat: Googles marknadsföringstjänster), en webbanalystjänst från Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google") på grund av vårt berättigade intresse (dvs. intresse av analys, optimering och ekonomisk drift av vårt interneterbjudande enligt art. 6 stycke 1 lit. f GDPR).

Googles marknadsföringstjänster tillåter oss att rikta annonser för och på vår webbsida för att bara visa användarna annonser som skulle kunna motsvara deras intressen. När en användare visas t.ex. annonser för produkter som han har intresserat sig för på andra webbsidor, kallas det "remarketing". I detta syfte utför Google en kod när man öppnar vår webbsida eller andra webbsidor där Googles marknadsföringstjänster är aktiva, och så kallade (re)marketings-taggar (osynlig grafik eller koder, även kallade "web beacons") läggs till på webbsidan. Med hjälp av dem sparas en individuell kaka på användarens enhet (i stället för kakor kan även andra liknande tekniker användas). Kakorna kan sättas av olika domäner, bland annat från google.com , doubleclickbygoogle.com , adwords.com etc., mer information: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sv . I den filen noteras vilka webbsidor användaren har besökt, för vilka innehåll han intresserar sig och vilka erbjudanden han har klickat på, vidare webbsidor som hänvisar till teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, besökstid liksom ytterligare uppgifter om användningen av onlineerbjudandet. IP-adressen sammanställs inte med uppgifter om användaren inom andra erbjudanden från Google. Ovannämnda information kan från Googles sida även knytas samman med sådan information från andra källor. När användaren därefter besöker andra webbsidor, kan annonser som är avstämda efter hans intressen visas.

Användarnas uppgifter bearbetas avidentifierade inom ramen för Googles marknadsföringstjänster. Det vill säga, Google sparar och bearbetar till exempel inte användarnas namn eller e-postadress, utan bearbetar relevanta uppgifter som gäller kakor inom avpersonifierade användarprofiler. Det betyder att Google inte förvaltar och visar annonser för en konkret identifierad person, utan för den som har kakan oberoende av vem som har denna kaka. Detta gäller inte om en användare uttryckligen har tillåtit Google att bearbeta uppgifterna utan pseudonymisering. Informationen om användaren som samlats av Googles marknadsföringstjänster överförs till Google och sparas på Googles servrar i USA.

Vidare använder vi "Google Tag Manager" för att ansluta och förvalta Googles analys- och marknadsföringstjänster på vår webbsida.

Ytterligare information om Googles dataanvändning för marknadsföringsändamål finns på översiktssidan: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv , Googles sekretesspolicy kan öppnas under https://policies.google.com/privacy?hl=sv .

Om du vill göra invändningar mot den intresserelaterade annonseringen genom Googles marknadsföringstjänster, kan du använda Googles inställnings- och borttagningsalternativ: https://adssettings.google.com/authenticated .

VI. Nyhetsbrev

På vår internetsida finns möjlighet att prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev. Data från anmälningsformuläret överförs till oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet. Dessa är:

• E-post-adress

• Titel

• Akademisk titel

• Förnamn

• Efternamn

• Land

• Obligatoriska rutor är bara e-postadress och land

• Temaområde (bransch, övrigt)

• Källa

Dessutom registreras följande uppgifter vid registreringen:

• Användarens IP-adress

• Datum och tidpunkt för registreringen

• Uppgift om att sekretesspolicyn har lästs

För bearbetning av uppgifterna krävs ditt samtycke under registreringsprocessen och du hänvisas till denna sekretesspolicy. Vi använder dubbel inloggning för beställning av nyhetsbrevet, dvs. din beställning är inte avslutad förrän du har bekräftat din registrering genom att klicka på länken i ett bekräftelse-mejl som vi skickar till dig. Bekräftelsen gäller som medgivande. Om din bekräftelse av detta inte kommer inom 100 dagar, raderas din registrering automatiskt ur vår databank. På så sätt säkerställer vi att ingen annan än du själv kan registrera dig för vårt nyhetsbrev.

Data från bearbetningen för utskicket av nyhetsbrevet vidarebefordras inte till tredje part. Uppgifterna används endast för försändelsen av nyhetsbrevet. Registreringen av användarens e-postadress är till för att skicka nyhetsbrevet. Registreringen av andra personuppgifter i samband med registreringsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av tjänsterna eller den använda e-postadressen.

Den rättsliga grunden för bearbetning av uppgifter efter användarens registrering till nyhetsbrevet är ett medgivande från användaren artikel 6 stycke 1 lit.a) GDPR.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för det ursprungliga syftet. Användarens e-postadress sparas alltså så länge prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

Prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst sägas upp av den berörde användaren. Till det ändamålet finns det en speciell länk i varje nyhetsbrev. Därigenom blir det också möjligt att återkalla medgivandet att spara personuppgifterna som lämnades vid registreringen.

1. Spårning av nyhetsbrevsreaktionerna i nyhetsbrevsystemet Inxmail

Spårning i Inxmail Professional betyder att spåra eller lagra mottagarbeteende. Mottagarbeteendet avser mottagarens följande tre handlingar:

• Att mejlet öppnas

• Att mottagaren klickar på text- och bildlänkar

• Att mottagaren laddar ner bilder i ett e-postprogram

2. Personrelaterad spårning (Unique-Count-tracking)

När en mottagare öppnar ett mejl, klickar på en länk eller laddar ner bilder i sitt e-postprogram, kan det registreras och sparas av Inxmail Prefessional. Dessa handlingar av mottagaren betecknar Inxmail Professional som mottagarreaktioner. Med Inxmail Professional kan man på basis av mottagarreaktionerna skapa en intresseprofil för mottagaren. Så kunde vi exempelvis ta reda på vika mottagare som har klickat på vissa länkar. På basis av dessa klickar kunde vi bilda målgrupper och förse mottagarna med ytterligare anpassad information för deras intresseområden. Alternativet personrelaterad spårning används inte för närvarande. Om detta skulle ändras, så informerar vi omedelbart mottagarna av nyhetsbrevet.

Med medgivandet vid registreringen för nyhetsbrevet godkänner du enligt artikel 6 stycke 1 lit. a GDPR att ditt användarbeteende spåras. För att optimera innehållet i tema-nyhetsbreven jämför vi öppningsfrekvens och mottagarreaktioner på olika mejl i allmänhet. De sparade personrelaterade uppgifterna raderas omedelbart ur systemet när en användare säger upp nyhetsbrevet.

VII. Kontaktformulär och e-postkontakt

På vår internetsida finns det ett kontaktformulär, som kan användas för att ta kontakt via nätet. Om en användare utnyttjar den möjligheten så överförs uppgifterna som angivits i inmatningsfönstret till oss och sparas. Dessa data är:

• Titel, förnamn, efternamn

• Företagsnamn

• Kundnummer

• E-post-adress

• Telefonnummer

• Gata, husnummer, postnummer, ort, land

• Akademisk titel

• Produktintresse

• Ditt meddelande till oss

• Bifogade dokument

• Begäran om uppringning, om detta alternativ valts

Vid tidpunkten när meddelandet skickas sparas dessutom följande uppgifter:

• Datum och tidpunkt för registreringen

• Användarens IP-adress

Som alternativ kan även kontakt tas via e-post. I det fallet sparas de personuppgifter som förmedlats med mejlet. Uppgifterna vidarebefordras i detta sammanhang inte till tredje part. Uppgifterna används endast för att bearbeta konversationen.

Personuppgifterna från inmatningsfönstret används bara för att vi ska kunna ta kontakt. Vid kontakt per e-post föreligger även det nödvändiga berättigade intresset att bearbeta uppgifterna enligt den rättsliga grunden i artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Om e-postkontakten syftar till att sluta ett kontrakt, utgör artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR den rättsliga grunden för den fortsatta bearbetningen.

Övriga personuppgifter som bearbetas under sändningen är till för att hindra missbruk av kontaktformuläret och garantera säkerheten för våra informationstekniska system.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för det ursprungliga syftet. För personuppgifterna från inmatningsfönstret i kontaktformuläret och dem som skickats via e-post inträffar detta när den aktuella konversationen med användaren är avslutad. Konversationen är avslutad när det av omständigheterna framgår att det aktuella ämnet är utrett.

Om användaren tar kontakt med oss via e-post, kan han när som helst invända mot lagringen av hans personuppgifter. I det fallet kan konversationen naturligtvis inte fortsättas.

VIII. Registrering för seminarier

På vår internetsida finns möjlighet att registrera sig för seminarier. Data från inmatningsmasken överförs då till oss. Dessa är:

• Titel, förnamn, efternamn

• Företagsnamn

• E-post-adress

• Telefonnummer

• Gata, husnummer, postnummer, ort, land

• Kundnummer

• Akademisk titel

• Seminariedeltagare (ytterligare deltagare)

Dessutom registreras följande uppgifter vid registreringen:

• Datum och tidpunkt för registreringen

• Användarens IP-adress

För bearbetning av uppgifterna under registreringsprocessen får du en hänvisning till denna sekretesspolicy.

Den rättsliga grunden för bearbetning av uppgifter efter registrering till ett seminarium är artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR, eftersom de angivna uppgifterna behövs för att genomföra avtalet.

Det är fallet när uppgifterna för genomförandet av kontraktet inte längre behövs under registreringsprocessen för att uppfylla ett kontrakt eller genomföra förhandlingsåtgärder inför kontraktet. Även efter det att ett kontrakt tecknats kan det vara nödvändigt att spara kontraktspartnerns personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt kontraktet eller lagen.

Som användare har du när som helst möjlighet att ta bort registreringen. Du kan även när som helst låta ändra registrerade uppgifter.

Om uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ett avtal eller för förhandlingsåtgärder är för tidig radering av uppgifter endast möjlig om inte avtalsenliga eller lagliga skyldigheter utesluter radering.

IX. GetSiteControl

Vi integrerar Widget-verktyget "GetSiteControl" från GetWebCraft Limited, Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat/Office 25, 1061, Nicosia, Zypern i våra internetsidor. Det är en widget som tillåter oss att visa information som "layover". Layoverfönstren kan visas enligt vissa regler (t.ex. medan sidan besöks), så att det behöver sättas en kaka. När man hämtar layovern överförs data till servern hos GetWebCrat Limited som om du besöker deras egen webbsida. Närmare upplysningar om dataskyddet hos GetWebCraft finns att hämta i företagets sekretesspolicy: getsitecontrol.com/privacy/

Med widget-verktyget "GetSiteControl" kan innehåll från vår internetsida delas på sociala nätverk från Facebook Ireland Ltd. resp. Facebook Inc., Google Inc. Twitter Inc. liksom LinkedIn Ireland Unlimited Company. Genom integreringen i våra internetsidor skapas en förbindelse till servern hos det aktuella sociala nätverket via kakor som sparats på din dator. Genom att klicka på respektive knapp förmedlas din IP-adress till respektive socialt nätverk. Detta kan du förhindra genom passande inställningar i din webbläsare.

Om du under besöket på våra internetsidor är inloggad i något av de nämnda nätverken i din profil, så hämtar och sparar operatören för detta nätverk eventuellt ytterligare uppgifter om besöket på våra internetsidor. Om du inte önskar en sådan registrering, rekommenderar vi dig att logga ut från sociala nätverk innan du besöker våra internetsidor.

Begär att få information av operatören för de sociala nätverken om hur dina personuppgifter behandlas och används. Operatörernas hänvisningar till respektive dataskyddsbestämmelser och eventuellt möjliga inställningar för att skydda din integritet får du här:

• Facebook Ireland Ltd. eller. Facebook Inc.: https://sv-se.facebook.com/policy.php

• Google Inc.: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

• Twitter Inc.: https://twitter.com/en/privacy

• LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=sv_SE

X. Berörd persons rättigheter

Du har följande rättigheter gentemot oss beträffande dina personuppgifter:

– Enligt artikel 7 stycke 3 GDPR har du när som helst rätt att återkalla ditt en gång givna medgivande till oss. Detta medför att vi i därefter inte får fortsätta databearbetningen som förutsatte detta medgivande;

– Enligt artikel 15 GDPR rätt till tillgång;

– Enligt artikel 16 och 17 GDPR rätt till rättelse och rätt till radering;

– Enligt artikel 18 GDPR rätt till begränsning av behandling;

– Enligt artikel 20 GDPR rätt till dataportabilitet;

– Enligt artikel 77 GDPR rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet beträffande vår behandling av dina personuppgifter.

Om dina personuppgifter behandlas på grund av vårt berättigade intresse enligt artikel 6 stycke 1 S. 1 lit. f GDPR så har du enligt artikel 21 GDPR rätt att lämna in invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill göra bruk av din rätt till invändningar, skickar du ett e-postmeddelande till objection@prominent.com . När du utnyttjar din rätt till invändningar så ber vi dig förklara varför vi inte borde ha behandlat dina personuppgifter så som skett. Vi kontrollerar då sakläget och avbryter databehandlingen, anpassar den eller förklarar våra tvingande legitima skäl att fortsätta behandlingen av dem.

Hanteringen av dina personuppgifter för reklamändamål och dataanalys kan du när som helst invända mot. Dina invändningar mot reklam kan du framföra till oss via följande kontaktuppgifter:

ProMinent GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg
Tyskland
Tel.: +49 6221 842 0
E-post: objection@prominent.com

XI. Ändring av dataskyddsbestämmelserna

Vi kommer då och då att uppdatera dessa dataskyddsbestämmelser för skydd av dina personuppgifter. Du bör vid då och då titta på dessa dataskyddsbestämmelser för att hålla dig à jour med hur vi skyddar dina personuppgifter och ständigt förbättrar vår webbsida. Genom att använda sidan www.prominent.se, www.pump-guide.com förklarar du dig införstådd med villkoren i dessa dataskyddsbestämmelser till skydd för personuppgifter.